Ja tre ligjet ku duhet mbështetur mosratifikimi i Paktit Detar me Greqinë

Font size: Decrease font Enlarge font
image

Urime, për punën shumë të mirë që po bëni! E kam ndjekur aktivitetin tuaj edhe sot me anë të gazetës. Falënderojeni Kolonel Pashën nga ana ime dhe e gjithë shqiptarëve që ju lexojnë nga larg. Për mendimin tim, duhet urgjentisht që Presidenti i Republikës të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese për verifikimin e kushtetuetshmërisë së marrëveshjes. Ja ç'thotë ligji për procedurën para ratifikimit.

Procedura për shqyrtimin e pajtueshmërisë së ligjeve ose të akteve të tjera normative me Kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare

Neni 52

Gjykata Kushtetuese shqyrton pajtueshmërinë me Kushtetutën të marrëveshjeve ndërkombëtare para ratifikimit.

Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje për shqyrtimin e këtyre çështjeve vetëm pasi bëhet kërkesë nga subjektet e parashikuara në nenin 134 shkronjat "a", "b", "c", e "ç" të Kushtetutës, si dhe nga subjektet e parashikuara në shkronjat "dh", "e", "ë" e "f" të Kushtetutës, për çështje që lidhen me interesat e tyre.

Në rast se çështja ka kaluar në seancë plenare, pezullohen procedurat për ratifikimin e marrëveshjes. Shqyrtimi i kërkesës përfundon brenda 1 muaji nga data e paraqitjes së saj.

Në rast se Gjykata Kushtetuese vendos papajtueshmërinë e marrëveshjes ndërkombëtare me Kushtetutën, ajo nuk mund të ratifikohet.

Neni 53

Marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë ratifikuar para hyrjes në fuqi të Kushtetutës dhe që janë të papajtueshme me të, mund të paraqiten në Gjykatën Kushtetuese vetëm nga Këshilli i Ministrave.

Në rast se Gjykata Kushtetuese konstaton se marrëveshja ndërkombëtare e ratifikuar me ligj përmban dispozita që bien në kundërshtim me Kushtetutën, ajo vendos shfuqizimin e aktit të ratifikimit të saj.

Neni 134


Gjykata Kushtetuese vihet në lëvizje vetëm me kërkesë të:
a) Presidentit të Republikës;
b) Kryeministrit;
c) jo më pak se një së pestës së deputetëve;
ç) Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit;
d) çdo gjykate sipas rastit të nenit 145 pika 2 të kësaj Kushtetute;
dh) Avokatit të Popullit;
e) organeve të qeverisjes vendore;
ë) organeve të bashkësive fetare;
f) partive politike dhe organizatave të tjera;
g) individëve.
Subjektet e parashikuara nga nënparagrafët "dh", "e", "ë", "f" dhe "g" të paragrafit 1 të këtij neni mund të bëjnë kërkesë vetëm për çështje që lidhen me interesat e tyre.


**************

Stacionet dhe rrjeti i shtrirë në tre kontinente kalon në Otranton shqiptare

Territori që qeveria do t'i kalojë Greqisë, nisur nga viti 2012, do të jetë një nga nyjat e rrjetit të energjisë së "pastër"
Zbulohet vlera e hapësirës ujore të territorit shqiptar, të cilin së shpejti mund ta përvetësojë shteti grek. Pjesa e dizenjuar në marrëveshje, jo shumë larg në kohë, do të jetë një urë lidhëse midis gadishullit Ballkanik dhe pjesës tjetër të Evropës, për përçimin e një prej motorrëve më të fuqishëm të botës së industrializuar, të energjisë. Bëhet fjalë për projektin më të madh prodhimit dhe shpërndarjes të energjisë së të ardhmes, i kryer ndonjëherë, falë bashkëpunimit të dhjetëra shteteve në tre kontinente.

Në një projekt të iniciuar nga presidenti francez, Sarkozy, për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme dhe infrastukturës së rrjetit shpërndarës së kësaj energjie drejt Evropës, vihet re se një nga degëzimet kalon në kanalin e Otrantos, në territorin detar shqiptar. Është pikërisht, ajo pjesë detare e territorit shqiptar, e ndodhur në detin Jon, e cila sipas marrëveshjes mes dy qeverive, shqiptare dhe helene, mund t'i kalojë së shpejti shtetit grek. Duket se nëse territori detar në fjalë do t'i kalojë shtetit grek, atëherë Shqipëria nuk do të arrijë të shijojë atë që i takon nga "torta" e madhe e revolucionit diellor, që do të udhëheqë ekonominë e së ardhmes.

Prej muajsh në mediat shqiptare po përflitet marrëveshja mes qeverisë shqiptare dhe asaj greke, për kalimin në favor të Greqisë të rreth 354.4 kilometrave katrorë nga ujërat detare të territorit tonë. Një marrëveshje aq e përfolur dhe e lakuar edhe nga shoqëria civile. Janë hedhur hipoteza nga më të ndryshmet, lidhur me përfitimet e shtetit grek në këtë histori. Madje, studiues të ndryshëm shqiptarë kanë hedhur dyshimet e tyre se tabani i zonës në fjalë është naftëmbajtës. Ndërkaq, nga autoritetet e vendit tonë nuk është bërë asnjëherë e ditur se kush është arsyeja e kalimit të këtij territori detar fqinjit. Gjithashtu, nuk është sqaruar opinioni publik se çfarë përfitimesh mund të ketë shteti shqiptar apo ai helen nga kjo marrëveshje.

Iniciativa e Bashkimit të Vendeve të Mesdheut për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë së rinovueshme në të ardhmen është vendosur të startojë në vitin 2012. Është një publikim i marinës italiane i datës 25 korrik të vitit të kaluar, e cila mund të gjendet në sitin: (http.ecoblog.it). Artikulli është i ilusturar edhe me një hartë, në të cilën përshkruhen të gjitha stacionet e prodhimit të energjisë së rinovueshme në vendet e pellgut të Mesdheut dhe atyre evropiane. Po në këtë hartë është dizenjuar edhe gjithë rrjeti shpërndarës i energjisë. Stacionet e shtrira në gjithë hapësirën e shkretëtirës së Saharasë dhe të Gadishullit Arabik, janë ato të cilat do të prodhojnë kryesisht energji të marrë nga dielli.

Ndërsa në pjesën veriperëndimore të Afrikës dhe të Kontinentit Evropian vihen re stacionet e prodhimit të energjisë me anë të erës. Gjithashtu në hartë, vihet re edhe rrjeti shpërndarës i energjisë që lidh të gjitha stacionet njëra me tjetrën dhe përshkon vendet në fjalë. Një nga degëzimet e rrjetit e cila përmbledh stacione të prodhimit të energjisë diellore, të cilat ndodhen në Egjipt, kalon nëpër Detin Mesdhe, fillimisht në Kretë e pastaj në Greqinë kontinentale. Pikërisht, ky degëzim drejtohet në veriperëndim të Greqisë dhe hidhet në Itali duke kaluar në ujërat e detit Jon. Në hartë duket qartë, se në projektin e revolucionit të energjisë diellore degëzimi i rrjetit që kalon nga Greqia drejt jugut të Italisë duhet të kalojë në ujërat e territorit shqiptar.

Zona ujore, ku do të kalojë rrjeti përcjellës i energjisë, përkon me ato kilometra katrorë të cilat sipas marrëveshjes së qeverisë sonë me atë helene, i kalojnë Greqisë. Autoritetet e qeverisë shqiptare dhe ato helene nuk janë shprehur lidhur me arsyen dhe strategjinë e kësaj marrëveshjeje. Por, duke ju shkëputur kjo pjesë e detit territorit shqiptar, vendi ynë humbet të ardhura financiare të përhershme që duhet të jepen si pasojë e kalimit të rrjetit brenda kufijve, derisa këta të fundit të pushojnë së ekzistuari. Kjo, pasi Shqipëria nuk do të ketë privilegjin e të qënit përfituese e kësaj nisme të Bashkimit të Vendeve të Mesdheut, nismë e cila parashikon plotësimin e nevojave energjetike të tre kontinenteve në të ardhmen, kur edhe nafta, ndoshta, do të ketë shteruar.

Botuar më 25 korrik 2008 nga Marina ItalianeProjekti i revolucionit të energjisë diellore starton më 2012

Projekti i Presidentit Francez, Sarkozy, për të krijuar një bashkim të Mesdheut që do të përmbledhë nevojat e Pellgut, ku më të rëndësishmet janë ato energjetike, po bëhet gjithmonë dhe më real. Pas mbledhjes së 13 korrikut të vitit të kaluar, ku morën pjesë 27 vendet pjesëtare të Unione Europea si edhe Algjeria, Egjipti, Izraeli, Jordania, Libani, Maroku, Mauritania, Siria, Tunizia, Turqia, Shqipëria, Kroacia, Bosnja-Hercegovina, Mali i Zi e Autoritetin Palestinez, në kuadër të asaj që do të jetë në të ardhmen, në vitet 2050 u duk më qartë: "Lamtumirë naftë dhe rrugë e hapur për të gjitha burimet e energjisë së rinovuar, e mbi të gjitha ajo diellore".


Sarkozy ftoi vendet e Unionit Evropian për të nisur dhe ndërtuar bazat e revolucionit diellor ne dhjetë vitet e fundit, nga 2012 deri më 2020, kur do të jetë e nevojshme të përgatiten të gjitha infrastrukturat, me qëllim për të mos u gjetur të papërgatitur nga ajo që edhe nëse nuk do të jetë fundi i naftës, do t'i ngjajë shumë asaj situate. Në këtë kontekst nis edhe projekti për të kapur energjinë diellore në shkretëtirën e Saharasë që do të hyjë në kuadrin më të gjerë të TREC (Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation) e ideuar dhe vënë në lëvizje nga Club of Rome, Hamburg Climate Protection Foundation e NERC (National Energy Reasearch Center of Jordan).

(Botuar më 25 korrik 2008 nga Marina në: Energia Tecnologia Internazional Europa Persone Risparmio energitico Rinovabili Politica Nucleare Solare Idroeletrico Eolico)

************


LETRA E HAPUR:

1 - Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 2 - Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës 3 - Qendrës së Studimeve Albanologjike 4 - Institutit të Historisë 5 - Institutit të Gjeoshkencave 6 - Institutit të Mjedisit 7 - Institutit Gjeografik Ushtarak të Shqipërisë

Ka disa muaj, që në mjediset shqiptare, është folur edhe për një Marrëveshje të dyshimtë në ndarjen e Ujërave Detarë dhe të Shtratdetit Kontinental, midis Republikës së Greqisë dhe Republikës së Shqipërisë. Në debatin e hapur, nëse keni vënë re, nga ana e gjithë mekanizmit të Shtetit ka një kornizë hermetike, një heshtje e shpejtësi për ta çuar gjer në fund këtë Marrëveshje, në ratifikimin e fundëm të saj.

Hapat, procedurat, baza ligjore, saktësia e jetësimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për Ligjin e Detit, janë kosideruar, të rregullt, e tejdukshëm, të saktë, kësilloj, përfundimisht të padiskutueshëm. Veç kësaj, për ata që e kanë ngritur këtë çështje, është thënë se janë" Antikombëtarë", "të shitur" dhe se s'kanë bërë gjë tjetër veçse "një trillim primitiv"

Është tragjike, në këtë heshtje, kur gjeohapësira të tëra, me firmën e Shtetit, me buzëqeshjen e tij komike, vendosin këtë kufi detar, duke prerë shpatullat ujore të shqiptarëve, duke cenuar mëvetësinë, duke shpërfillur historinë dhe gjeohistorinë, duke harruar interesat ekonomike të ardhmërisë së shfrytëzimeve të Shtratdetit Kontinental, duke nëpërkëmbur dinjitetin, me një përulësi të dukshme, dhe po kaq të turpshme.

Po ju drejtohem, sepse kjo nuk është vetëm një veprimtari e diplomacisë shtetërore, por kryefjala e mëvetësisë së Shqipërisë.

Studiesit e Institucioneve tuaja, duhet të kishin gjetur një instrument konsultimi, jo për të bërë "kryengritje" ndaj shtetit të tyre, por për të verifikuar me durim, me historianë, juristë të së Drejtës Ndërkombëtare, me hartografë, gjeologë dhe gjeografë, gjeodetë, dhe pas kësaj, t'i përcillnin Ligjvënësve kuvendarë, pikëpamjet shkencore, për të shtyrë në një kohë të mëtutjeshme, ratifikimin e mundshëm të kësaj Marrëveshjeje, sa të saktësohen më qartë dyshimet, për atë që është gatuar aq keq, sa të vjen turp ta kujtosh.

Kështu ne i bëjmë edhe më shumë shërbim klimës së mirëkuptimit e fqinjërisë me Republikën e Greqisë, duke qënë të bindur, se pala greke, nuk ka diktuar, por ajo veçse në tavolinën diplomatike, ka mbrojtur të Drejtën e saj, apo siç kanë deklaruar " interesat e tyre strategjike " ndërsa pala jonë, del tërësisht e humbur.

Ju nuk mund të heshtni për prerjen e një gjymtyre gjeohapësinore prej 354 km2, që nga Ngushtesa e Otrantos e deri në Kepin e Stillos.

Në mbijetesën tonë kombëtare, njihet tragjedia e ndarjes së kufijëve nga Komisioni Ndërkombëtar (1913-1925), ndërkohë në vitin 2009, lehtësisht, shkëpusim prej vetvetes, gjeohapësira të tëra detare.

Kemi prerë Otranton, kemi izoluar Rrugët e Bardha, kemi matur ndarjen e Gjirit Historik të Sarandës që nga Muret e Lashtë të Onhezmit, kemi shpërfillur mesdetin në Ngushtesën e Korfuzit që është e Drejta Jonë Ndërkombëtare, kemi braktisur Shkëmbin Barketa, dhe së fundi, por që është një fillim, na është mbyllur shikimi në Kepin e Stillos. Dhe thuhet se kemi zbatuar Konventën Ndërkombëtare, kur ajo nuk është zbatuar në asnjë nen të saj.

Të nderuar shkencëtarë!
Ka mbetur, ende, një kohë e shkurtër, gjer më datën 19 tetor. Po e mjaftë për t'u konsultuar, për të krijuar një bindje të përbashkët, dhe pa "demonstratë" për t'i dërguar një apel shkencor, Ligjvënësëve, për të shtyrë në një kohë të mëvonshme, këtë ratifikim, sepse po u krye, kësillojshëm, i zhyt në turp, ratifikuesit, të cilët janë të zgjedhurit tanë, duke na kryeulur, të gjithëve. Shpresoj se Institucionet tuaja, do të kontribuojnë, për të mos e ratifikuar këtë Marrëveshje, për t'ia lënë një gjykimi më të thelluar në një kohë të mëvonshme.

 

Burimi Informativ: SHEKULLI

 

Shtoni ne: Add to your del.icio.us | Digg this story | technorati | Post to Myspace | Add to Facebook | Googlize this post! | Add to Windows Live | Add to Netvouz! | Save to Newsvine! | Bookmark with Onlywire | Reddit this | Add to Yahoo MyWeb | Spurl This! | Add to Linkatopia | Add to MyLinkVault | Add to Squidoo | Add to Searchles! |

Subscribe to comments feed Komente (0 postuar)

total: | displaying:

Shkruani nje koment

VINI RE! - Komentet e publikuara ne Fieri.com jane subjekt i ndryshimit edhe/ose fshirjes totale nese permbatja tyre cenon direkt apo indirekt figuren e autorit perkates se materialit te botuar. Gjithashtu cdo sharje, ofendim, fjalor vulgar apo edhe me teper, mund te sjell si pasoje edhe deri ne bllokim vizual te IP se kompjuterit tuaj per te vizituar faqet e Fieri.com!
  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Ju lutem shkruani kodin qe lexoni ne figuren e me poshteme:

Captcha
  • email Email nje shoku
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Tags
No tags for this article
Rate this article
5.00