Terms of service

 

TERMAT E PERDORIMIT

 • Duke perdorur Fieri.com - Portali Fierak Online ju bini dakort te ndiqni dhe zbatoni te gjitha rregulla e meposhteme. Nese nuk bini dakort me rregulloren ne vazhdim ju lutem mos vizitoni, lexoni, komentoni, eksploroni, dhe perdorni ndonje material nga Fieri.com
 • Fieri.com mund te ndryshoje dhe publikoje urgjentisht ndryshimet e bera ne cdo kohe, pa qene nevoja te njoftoje vizitoret e tij. Eshte detyra juaj si vizitor i Fieri.com - Portali Fierak Online te kontrolloni dhe lexoni rregullat dhe termat e perdorimit ne cdo kohe, per te qene ne dijeni te ndonje ndryshimi qe mund te kete zene vend ne te. Cdo vizite e juaja ne kete faqe pas ndryshimeve te bera ne rregulloren e saj, tregon se ju jeni dakort me rregulloren e re.

PERDORIMI I FIERI.COM

 • Ju nuk mund te kopjoni, riprodhoni dhe ripublikoni materialet e servirura nga Fieri.com, ne te kundert ju duhet te reklamoni dukshem emrin e Fieri.com. Ju gjithashtu bini dakort te mos adaptoni dhe krijoni nje derivat te materialeve tona me synim shitjeje apo publikimi. C'do lloje tjeter perdorimi i pa-permendur ne te me sipermet kerkon leje te posacme nga Redaksia e Fieri.com.
 • Ju bini dakort te perdorni Fieri.com vetem per arsye informative. Cdo lloje shtremberimi apo komentimi me synim ofendues i materialeve te publikuara ne faqet tona ndalohet rreptesisht. Vullgariteti dhe kercenimi i cdo lloje personi qe ka kontribuar ne materialet e publikuara ne faqet tona cilesohet shkelje e statusit te ketij site dhe ndalohet rreptesisht.

REFUZIMET DHE LIMITED E PERGJEGJESIVE LEGALE

 • Materialet e Fieri.com perfshijne informacionin, emrat, imazhet, fotot, logot dhe ikonat rreth ose te lidhura me Fieri.com ose mediave te tjera eletronike dhe te shkruara shqiptare e te huaja.
 • Per c'do lloje artikull/material te publikuar ne faqet tona, Fieri.com i jep atributet dhe meritat e duhura autorit perkates.
 • Autori perkates i nje artikulli/materiali eshte pergjegjes per permbajtjen e tij.
 • Ne te djathte poshte, afersisht 1/4  e cdo artikulli/materiali do te shfaqet dukshem emri i autorit pergatites te tij.
 • Per c'do lloje artikulli/materiali te huazuar nga mediat elektronike dhe te shkruara, ne (Fieri.com) i japim kreditet e duhura burimit fillestar.

   PIKA PLOTESUESE

 • C'do artikull/material i huazuar do te kete te dukshem ne fund te tij emrin e medias nga e cila eshte huazuar.
 • C'do artikull/material i huazuar nuk do te modifikohet apo keq-interpretohet ne asnje menyre nga stafi i Fieri.com
 • Nese ne cdo lloje situate materialet e derguara dhe/ose arshivuara ne Fieri.com jane demtuar ose kane humbur, Fieri.com nuk mban pergjegjesi morale dhe/ose monetare.
 • Fieri.com nuk garanton qe kategorite dhe materialet qe ato permbajne do te ngelen te pa prekura nga gabimet kohore kompjuteristike apo funksionimi i tyre do te jene 100% i sakte. Fieri.com nuk garanton qe gabimet e krijuara do te rregullohen ne moment, apo qe serveri qe ruan materialet e Fieri.com eshte absolutisht i paster dhe i pa prekshem nga viruset apo bugs

PRONAT INTELEKTUALE

 • Emrat, imazhet dhe logot identifikuese te Fieri.com dhe filialeve te tij jane subjekte te copyrights dhe design rights te Fieri.com. Asgje e perfshire ne keto terma nuk duhet te keq interpretohet, ose ndryshe cdo lloje lishence e leshuar per subjekte te vecanta do te bllokohet pa paralajmerim.

KONTRIBUTI JUAJ NE FIERI.COM

 • Ju jeni te futar te kontriboni ne cdo lloje menyre tek Fieri.com (kjo perfshine cdo lloje shkrimi, fotografi, grafika, video, audio dhe se fundi dhurata monetare). Ju bini dakort qe PFO te perfitoje dhe krijoje te drejta te plota mbi materialin e derguar dhe njekohesisht te riprodhoje, modifikoje, adaptoje, perktheje, krijoje derivate, shperndaje, luaj, reklamoje, publikoje dhe ushtroje te gjitha copyrights dhe publicity rights, pa fshehur ne asnje moment autorin origjinal te materialit te derguar.
 • Ju keni mundesine te komentoni ne artikuj, imazhe, video te paraqitura dhe servirura per ju ne faqet e Fieri.com, sidoqofte nga kjo pike perjashtohen rastet kur ne komentin tuaj ka tone te renda ofenduese (sharja, fjale te pista) ndaj autorit perkates te artikullit / imazhit / videos ne fjale.

TE PERGJITHESHME

 • Nese gjeni ndonje konflikt midis rregullave te kesaj rregulloreje (perfshire cdo lloje fjalije), atehere nje vendim dytesor llogjik do krijohet.
 • Nese ndonje nga termat e mesiperme eshte ose tingellon illegal, invalid ose eshte ne kundershtim me ligjet e Shtetit Shqiptar ne cdo lloje kohe, atehere nje rregullore e re do te krijohet per t'ju pershtatur ligjeve te reja.
 • Te gjitha termat e siper permendura jane baza mbi te cilen eshte krijuar, zhvillohet dhe moderohet Fieri.com - Portali Fierak Online. Kjo rregullore quhet e vlefshme qe nga Prill 2003 e ne vazhdim.